Retur og reklamasjonerRETUR AV VARER
Før du returnerer varer til oss må du få tildelt et returnummer. For å få tildelt et returnummer kan du kontakte oss fordelaktig på mail.

Returadressen skal normalt være, men kan i noen andre sammenhenger også være annen adresse:

Skjærgårdsbrygger AS
Avdeling, Bryggedeler.no
Båthavnveien 1
1643 Råde


Merk deres forsendelse tydelig med returnummeret som er tildelt.


Følgende under er hentet fra våre salgsbetingelser:

ANGRETETT
Kjøperen (for forbruker) kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser (7). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.
Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.
Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.
Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.


REKLAMASJON VED MANGEL OG FRIST FOR Å MELDE KRAV VED FORSINKELSE
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.
Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.
Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).
Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).


GARANTI
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

Garantibeskrivelse på leverte varer
Garantitiden er 3 år fra leveransedato, og gjelder material- eller fabrikasjonsfeil. Dersom Skjærgårdsbrygger AS har montert varene, omfatter også garantien feil på montering. Dersom kunden har montert varene, gjelder garantien kun dersom varene er korrekt montert og evt. forankret. Ved godkjent reklamasjon bytter Skjærgårdbrygger AS kostnadsfritt de deler som omfattes av reklamasjonen. Ved reklamasjon skal kjøperen selv betale for de ekstra kostnader som kan oppstå dersom kjøperen ønsker å gjøre endringer på erstatningsgodset i forhold til original leveranse.

All reklamasjon skal skje skriftlig. Reklamasjonen ansees å ha skjedd den dagen som den blir mottatt skriftlig hos Skjærgårdsbrygger AS. Reklamasjonen gjelder da de varer som står nevnt i reklamasjonsbrevet.

Følgende dekkes ikke av garantien:
 Skader som skyldes overbelastning eller ekstreme værforhold dekkes ikke av garantien. Ved slike tilfeller skal kunden selv ha forsikring som dekker evt. skader.
 Skader som oppstår på bommer og/eller brygge, moringer og fortøyninger dekkes ikke av garanti dersom anbefalte grenser for maks belastning overskrides.
 Skader som direkte eller indirekte skyldes manglende vedlikehold og ettersyn
 Justering av forankringer og annet regelmessig vedlikehold
 Slitasje
 Skader og slitasje som skyldes is og isgang.Viser også til våre salgsbetingelser, link i mail nederst på siden.